Det verdifulle arealet

Vis opptak
  • Biologisk mangfold
  • Redusere klimagassutslipp
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _SAMFERDSEL_
  • _VANN_

Vi bygger ned natur i et faretruende tempo. Samtidig som samfunnet trenger vei, bane, energiforsyning og boliger, spiser dette stadig mer av naturverdiene i Norge. Hvordan kan vi forvalte arealene på en måte som verdsetter naturen høyt nok? I dette webinaret får du praktiske eksempler, og du får se hvordan Naturrisikoutvalgets nye rapport påvirker Norconsults oppdrag.

Foredragsholdere

Torgeir Isdahl

Gruppeleder terrestrisk naturmiljø