Fremtidens naturfarer i dagens design - TEK 17 for storulykkevirksomheter

Vis opptak
  • Industri

Storulykkevirksomheter er pålagt å vurdere risiko for naturfarer for egen virksomhet og hvordan slike forhold kan påvirke risiko for kjemikalieulykker. Eksempler på slike naturfarer er flom, skred, skogbrann og ekstremvær. Norconsult belyser krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK17 og hvordan disse kan ivaretas ved etablering og drift av storulykkevirksomheter.

Foredragsholdere

Ann Kristin Årskog Vikhagen

Fagspesialist HMS styring og SHA