Vegutbedringer med kvalitet og klimagevinst

Vis opptak
  • Sirkulærøkonomi
  • Redusere klimagassutslipp
  • _SAMFERDSEL_

I dette webinaret tar vi for oss livsløpet til en fylkesvei, og presenterer metodikk for å etterleve klima og miljøkrav i fremtidig arbeid.

Store deler av veinettet i Troms har lav standard, og er ikke tilpasset forventningene samfunnet har til veiens funksjonalitet. I Fylkesvegløftet er det i hovedsak veier med liten til begrenset trafikkmengde. Vi har sett på krav til massene brukt i denne typen veier, og har vurdert muligheten for å bruke mer kortreist stein. Vi har også vurdert steinkvalitet opp mot klimagevinst og -utfordringer, samt sett på hvordan vi kan sikre dette gjennom planprosesser.

Foredragsholdere

Inger Anne Gether Rise

Seniorrådgiver bærekraft - massehåndtering

Ane Damberg

Seniorrådgiver geologi og bærekraft