Pilotprosjekt for Grønn Varelevering i Tønsberg- bynær omlasting med sosialt entreprenørskap

Vis opptak
  • Samfunn og byutvikling
Hvordan kan vi gjøre bylogistikken mer bærekraftig enn den er i dag? Våren 2022 ble det gjennomført et fullverdig pilotprosjekt på bynær omlasting fra stor lastebil til lastesykkel i Tønsberg. Prosjektet var et samarbeid mellom Vestfold-Telemark fylkeskommune (VTfk), Frelsesarméen, PostNord og handelstanden gjennom Tønsberglivet. Opphavet til piloten var identifiserte utfordringer fra VTfk sitt arbeid med bylogistikk i Vestfoldbyene. Norconsult bisto med rådgivning i forkant og underveis, samt evaluering i etterkant.
Det ble gjort vurderinger på effekten av tjenesten knyttet til sosiale forhold (byliv og opplevd trygghet), miljømessige forhold (klimautslipp og andre skjulte kostnader), samt økonomiske forhold (drift og drivverdighet). I tillegg fikk piloten en ekstra dimensjon med sosialt entreprenørskap gjennom at Frelsesarméen sto for sisteleddsdistribusjon via sin budtjeneste «De ti bud».
Pilotprosjektet presenteres på Moblitet 2023.

Foredragsholdere

Erik Jensen

Rådgiver mobilitet og byutvikling