Bærekraftig planlegging med fokus på naturfare, vannveier, biologisk mangfold og bevaring av myrområder

Vis opptak
  • Vann

Nyhetene de siste 10-åra har vært preget av ekstremvær, da spesielt flom og overvann grunnet styrtregn med påfølgende skred, både i Norge og andre steder i verden. Hovedårsaken er menneskelige arealendringer og klimaendringer. For å unngå at vi bygger oss inn i nye problemer og i tillegg kan gjøre gode vurderinger for å løse eksisterende farer i utsatte områder, så er det avgjørende å tenke bærekraft og være innovative i alle våre vurderinger. Naturgrunnlaget lokalt må være førende for all planlegging.

 

Du vil også like:

Naturtilpasset infrastruktur

Foredragsholdere

Steinar Myrabø

Hydrolog