Hur kan PFAS undersökas på ett kostnadseffektivt sätt?

Vis opptak
  • Vann og havressurser
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • _SVERIGE_

Förekomsten av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i dricks- och ytvatten har de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat som ett problem. PFAS är en grupp långlivade kemikalier som är ett stort hot då de stör livsviktiga funktioner i olika organismer och är giftiga.

En kommun har upptäckt att PFAS-haltigt vatten från en tidigare deponi nådde dagvattennätet, som i sin tur mynnar ut i ett vattenskyddsområde. Kommunen uttryckte en oro för att detta på sikt försämrade dricksvattenkvaliteten.

Norconsults uppdrag var att undersöka förekomst och spridningsmönster av PFAS dagvattennätet, eftersom detta var transportsträckan mellan deponin och vattenskyddsområdet. Vi undersökte vilka PFAS-halter som fanns i dagvattennätets olika delar och utredde om fler källor än deponin bidrog med PFAS till dagvattennätet.

Välkommen till ett föredrag som visar hur Norconsults breda kompetens inom PFAS på ett kostnadseffektivt sätt stöttar kunder i sin hantering av PFAS i dagvattennät.

Foredragsholdere

Erik Ribeli

Miljökonsult