Livsløpsanalyse av Illvatn pumpekraftverk og klimavirkninger i et systemperspektiv

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Bærekraftige anskaffelser
  • _FORNYBAR ENERGI_

Å bygge et nytt pumpekraftverk gir store klimagassutslipp knyttet til arealbruksendringer, materialbruk og anleggsarbeider. Samtidig øker det energiproduksjonen, og sparer overskuddskraft til perioder med lav produksjon fra uregulerbare kraftkilder. Vi viser hvor de største utslippskildene ligger, hva som kan gjøres med dem, og hvordan pumpekraftverket passer inn i kraftsystemet som helhet.

Foredragsholdere

Elise Finsrud Kirkebøen

Rådgiver bærekraft og klima i fornybar energi